طراح باید درک عمیق و شناخت از مدهای گذشته و کنونی داشته باشد. بازار را بشناسد. دائما جستجو در بازار هدف خود داشته باشد. مشتریان ما دلیل موفق بودن ماهستند. یک طراح باید سبک و هدف مشخص داشته باشد. یکی از دلایل استقبال و مورد پسند بودن طراحی طراحان به مورد قبول بودن آن از دید مصرف کننده است. رنگ ها مدل ها دکمه بافت جنس اندازه در اوج یک طرح و افول آن  تاثیر گذارند.محبوبیت در و میزان در اوج بودن دارای اهمیت است.